Agenda voor Duurzaam Vlaardingen tot 2030

Agenda voor Duurzaam Vlaardingen tot 2030

De gemeente Vlaardingen heeft zijn agenda voor duurzaamheid tot 2030 gepubliceerd. Voor een vijftal gebieden wordt beschreven wat de gemeente de komende 9 jaar wil bereiken en hoe ze dat gaat aanpakken. Het plan is opgeknipt in de onderwerpen klimaatbestendige stad, duurzame energie, waardebehoud van grondstoffen, schone lucht & duurzame mobiliteit en duurzame gemeente & samenleving.

Het is een goed leesbaar stuk geworden. Voor elk onderwerp wordt in een paar bladzijden samengevat wat de problemen zijn, wat we tot 2030 willen bereiken, welke maatregelen en acties daarvoor nodig zijn en wanneer dat gaat gebeuren. Het is prettig ambitieus maar zonder de suggestie te wekken dat we het allemaal perfect kunnen regelen. Er wordt meteen bij verteld dat we het zonder financiële steun van het rijk niet gaan redden. Ook de regionale ontwikkelingen zullen grote invloed hebben op de mogelijkheden voor Vlaardingen. Gaandeweg zal dat vorm krijgen en dan zal de agenda daarop aangepast worden.

Het VEC is natuurlijk speciaal geïnteresseerd in de plannen voor duurzame energie. De ambitie om Vlaardingen in 2050 klimaatneutraal te laten zijn is al een poos geleden vastgesteld en is verankerd in het landelijk beleid en de klimaatwet. Om dit te bereiken zet de gemeente stevig in op energiebesparing. In 2030 moet het energieverbruik 22% minder zijn. Daarvoor moeten bestaande woningen verduurzaamd worden, bedrijven en maatschappelijk vastgoed moeten hun energieverbruik terugdringen, in 2023 moeten alle kantoorgebouwen op zijn minst energielabel C hebben en nieuwbouw moet natuurlijk CO2-arm gerealiseerd worden.

De gemeente is van plan de bedrijven meer achter de broek te gaan zitten. Op dit moment voldoet bijna 60% van de bedrijven met hoog energieverbruik niet aan zijn informatieverplichtingen. Dat doet je het ergste vrezen voor de inzet van de vereiste besparingsmaatregelen. Van de kantoren voldoet ongeveer de helft aan de energielabel C verplichting die in 2023 gaat gelden. Hier is nog veel verbetering mogelijk.

De overstap naar duurzame warmte zal vooral in regioverband uitgewerkt worden. De gemeente wil daar in de loop van dit jaar een Transitievisie Warmte voor opstellen.

In 2030 wil de gemeente 17 MW windenergie opwekken en op 40% van het totaal benutbaar oppervlak zon-op-dak gerealiseerd hebben. Ze heeft alvast 4 windmolens in het Oeverbos ingepland. De streefwaarde voor zonenergie lijkt hoog maar de kwalificatie ‘benutbaar’ maakt het wel een enigszins rekbaar begrip.

In een apart hoofdstuk bekijkt de gemeente hoe ze de Vlaardingers kan betrekken bij de duurzaamheidmissie, hoe ze kan stimuleren en informeren. En ook wat de gemeente zelf kan doen, bijvoorbeeld via het inkoopbeleid en vanuit haar voorbeeldfunctie.

Als u de agenda voor Duurzaam Vlaardingen 2021 – 2030 verder wilt bekijken dan vindt u die hier:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/10144044/1#search=%22Agenda%20Duurzaamheid%202030%22

Marianne Rots

Werkgroep communicatie VEC


Deel deze pagina: