VEC gaat voor goedkope en groene energie van en voor Vlaardingers

Waarom een collectief zonnedak?

Nederland heeft een pittige opgave te realiseren om energie duurzaam op te wekken en het gebruik van fossiele brandstof terug te dringen. De overheid rekent voor een fors aandeel op burgerparticipatie. Niet iedere burger is in de gelegenheid om panelen op eigen dak te plaatsen of de investering is b.v. te hoog. We hebben in Nederland ontzettend veel platte daken, die veelal onbenut blijven en dat is jammer, want deze daken kunnen mooi gebruikt worden om energie op te wekken. Niemand heeft er last van en het is vaak ook niet zichtbaar. Het VEC heeft de voorkeur om in de eerste plaats deze potentie te gebruiken i.p.v. grasstroken of velden.  Het is alleen niet de gemakkelijkste weg, want dak eigenaren staan niet in de rij om hun dak voor een collectief dak aan te bieden.

Zowel de centrale overheid als de provincie Zuid-Holland stimuleren het gebruik van daken voor het opwekken van energie. Enerzijds met deskundigheid, maar ook met financiële instrumenten. De centrale overheid zorgt met twee subsidieregelingen, dat de exploitatie kostendekkend kan zijn. De provincie Zuid-Holland stimuleert dak-eigenaren om hun dak beschikbaar te stellen voor een collectief zonnedak door b.v. onderzoekskosten of versteviging van het dak te subsidiëren.

Een collectief zonnedak, is een dak op een bedrijf of instelling waar zonnepanelen op worden gelegd die eigendom zijn van een coöperatie, in dit geval de Coöperatie VEC.

De instelling krijgt een van tevoren met de coöperatie af te spreken vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak. De zonnepanelen worden betaald door de coöperatie. De inleg vindt plaats door de deelnemers van het dak d.m.v. het kopen van een obligatie. U kunt al meedoen vanaf € 50. Afhankelijk van welke regeling van toepassing is, wordt bepaald of u mee kunt doen en zo ja tot welke bedrag.

Welke soort collectieve zonnedaken zijn er?

Er zijn twee soorten collectieve daken, afhankelijk van de subsidievorm waarvan gebruik wordt gemaakt:

  1. daken met een max. van 600 panelen vallen onder de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (opvolger van regeling Verlaagd Tarief); NB: deze regeling wordt ook postcoderoosregeling genoemd.
  2. daken met meer dan 600 panelen en een groot verbruikaansluiting > 3 x 80A maken gebruik van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) die aan bedrijven of instellingen met veel stroomverbruik wordt gegeven om de exploitatie van zonnedaken rendabel te maken. Ook een coöp kan bij een collectief dak en met een grootverbruik aansluiting gebruik maken van deze regeling.

Kan ik meedoen en wat levert het op?

De omvang van het beschikbare dak bepaalt van welke regeling gebruik gemaakt zal worden. Voor beide regelingen zal de financiering hetzelfde zijn. U kunt meedoen met een inleg van min. € 50 en u ontvangt hierover jaarlijks een rendement van 4 à 5%. De looptijd is 15 jaar. Na deze periode wordt overlegd met de eigenaar van het dak en de leden of de exploitatie wordt gecontinueerd.

Bij de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is een aantal voorwaarden aan deelname gesteld:

  1. Lid zijn van de Coöperatie
  2. Wonen of gevestigd zijn in de postcoderoos (postcode van het dak + de aansluitende postcodes);
  3. Kleinverbruikaansluiting hebben max. 3 x 80A;
  4. Per adres max. 1 deelnemer;
  5. Minimaal 1 lid per 5 kWp.

Tijdens de exploitatieperiode mag u verhuizen.

Aan de SDE++ zijn door de overheid geen regels gesteld aan deelname. Gezien onze doelstelling om voor en door Vlaardingers duurzame energie op te wekken, heeft een brede deelname van Vlaardingers de voorkeur.

Voor beide regelingen geldt, dat de subsidie uitbetaald wordt aan de Coöperatie. 15 jaar lang ontvangt deze het verschil in kostprijs en de marktprijs van de energie als subsidie. De opbrengst is dus enerzijds de verkoop van de energie en anderzijds de subsidie. Beide opbrengsten samen moeten voldoende zijn om de kosten van onderhoud, verzekering e.d. te betalen en de rente en de aflossing aan de deelnemers te betalen.

Als u mee wilt doen in een collectief zonnedak van het VEC, meldt u zich dan aan als lid van de Coöperatie Vlaardings Energie Collectief en laat ons uw belangstelling weten.

Vraag & Antwoord voor Zon

Er is een Recht van Opstal gevestigd, dus de panelen blijven liggen en de verplichting wordt meegenomen naar de volgende eigenaar.

De obligaties gaan over op de erfgenaam. Als deze bij de SCE regeling niet in de roos gebied woont, kunnen de obligaties verkocht worden aan een derde.  Bij obligaties van de SDE++ regeling, kan de erfgenaam de eigenaar zijn.

Overdragen kan aan een lid. Bij de SCE regeling moet de rechtsopvolger ook in de roos wonen. Bij de SDE++ geldt alleen lidmaatschap van het VEC.

In een notariële acte is vastgelegd, wat de eigenaar aan de coöperatie verschuldigd is, op het moment wanneer hij zijn verplichting niet nakomt. Bij verkoop kan hij afkopen of de verplichting overdragen aan de koper.

De deelnemer zelf niet, maar de coöp. wel. De coöp. heeft een verzekering en als het komt door slechte montage, dan wordt de installateur aangesproken. Indien er kosten overblijven voor de coöp., dan komt dit terug in de exploitatie van het dak.

Ja, dat kan. Met de nieuwe regeling is er geen relatie meer met het eigen energieverbruik .

De deelnemer van de SCE regeling kan bij verhuizing binnen de postcoderoos de deelneming voortzetten. Bij verhuizing buiten de roos zal de deelneming verkocht moeten worden. Dit zal de eigenaar zelf moeten initiëren, wel kan aan de coöp. gevraagd worden of er een wachtlijst van belangstellenden is. Bij een deelneming aan een SDE++ project levert een verhuizing geen bezwaar op.

Ja, u kunt meedoen. De nieuwe regeling staat los van uw eigen energieverbruik.

Je kunt gewoon overstappen naar een andere leverancier als je deelneemt aan een van onze zonneprojecten. Let er wel op of je nieuwe leverancier de postcoderoosregeling ondersteunt. Energieleveranciers zijn namelijk niet verplicht mee te werken aan deze regeling waarbij je korting krijgt op de energiebelasting. Geef een nieuwe energieleverancier tijdig door aan het VEC. Bij het opmaken van de jaarlijkse overzichten zorgt het VEC voor de juiste opgave voor je oude én je nieuwe leverancier. Zo weten beide leveranciers welk deel van de opbrengst met jouw jaarnota of creditnota verrekend moet worden.

 

Zon op Nederland heeft een overzicht gemaakt van leveranciers die het afgelopen jaar meewerkten aan de verrekening van energiebelasting bij de postcoderoosregeling. Vraag bij twijfel altijd na of je beoogde energieleverancier nog steeds meedoet.

https://zonopnederland.energiesamen.nu/pagina/146/met-welke-energieleveranciers-hebben-wij-contracten

Bij deze drie leveranciers krijgt het VEC een kleine extra vergoeding voor elk lid dat klant is bij de leverancier. Dit heet een "margevergoeding".

 

  • Greenchoice
  • om | nieuwe energie
  • Engie


Deel deze pagina: