VEC gaat voor goedkope en groene energie van en voor Vlaardingers

Inschrijving staat weer open

Op 1 februari 2023 is de inschrijving weer geopend voor het project Oeverwind Vlaardingen.

Aan de eerste inschrijving is veel voorbereidend werk vooraf gegaan, waaronder de vergunning verlening door de gemeente, het toekennen van de subsidie door de overheid en het sluiten van de grondovereenkomst met Staatsbosbeheer om de windmolens te plaatsen. In het afgelopen jaar zijn aan dat traject nog de volgende stappen toegevoegd: er zijn offertes gevraagd, keuzes gemaakt en opdrachten gegeven aan uitvoerders. Bankfinanciering is geregeld en de Windvogel en het VEC hebben gezamenlijk Oeverwind Vlaardingen BV opgericht. Deze BV is verantwoordelijk voor de exploitatie van de windmolens en de opdrachtverlening.

De beide Coops hebben afgesproken om ieder eenzelfde bedrag aan eigen vermogen in te brengen. Aanvankelijk kwam dit op een bedrag van ieder € 800.000,–. Door uitloop in de tijd en forse verhogingen in de kosten van transport, materiaal en lonen en daarnaast ook nog eens een rentestijging is de inbreng per Coöp echter gestegen naar € 2.000.000,–. Aanleiding om een 2e inschrijvingsronde open te stellen. Mede door de gestegen energieprijzen is de verwachting dat de exploitatie, ondank de hogere kosten, rendabel zal zijn. Gezien de huidige ontwikkelingen in de energiemarkt rekenen wij erop dat meer mensen gemotiveerd zijn om te investeren in duurzaam opgewekte energie. Die mogelijkheid is er nu met deze 2e inschrijvingsronde. Als u mee wilt doen met dit project kunt u vanaf nu inschrijven.

In de projectbrochure van Oeverwind wordt het hele project uitvoerig beschreven. Het participatiereglement geeft de spelregels voor deelname aan VEC-projecten en regelt wie welke beslissingen neemt. Vervolgens worden afspraken tussen het VEC en een participant/obligatiehouder vastgelegd in een ‘participatieovereenkomst’.

Voor het Oeverwind Vlaardingen project geeft het VEC obligaties uit van €50,- per stuk. Hierop wordt naar verwachting jaarlijks 4% rente betaald en indien er voldoende financiële ruimte is doet u mee in de rentebonus van max.4% .De huidige planning is dat de windmolens in 2024 energie gaan opwekken en vanaf dat moment is uw deelname rentedragend. De looptijd is naar verwachting maximaal ongeveer 20 jaar. De inschrijfperiode is van 1 februari 2023 tot uiterlijk 1 december 2024, maar het VEC-bestuur kan dit aanpassen.

HOE KAN IK INSCHRIJVEN?

In het onderstaande ‘Stappenplan’ is op een rijtje gezet hoe het proces om te
participeren in zijn werk gaat.

Ter nadere informatie vindt u daarin bovendien links naar diverse documenten zoals de Projectbrochure, Statuten van het VEC en het ‘AFM-informatiedocument’ van het Oeverwind Vlaardingen project. Het AFM document geeft nog eens de belangrijkste informatie van het project weer in een vast format van de AFM; Eveneens toegevoegd zijn de laatste jaarrekening en begroting van het VEC. Wij vragen u om alle informatie en toegevoegde documenten zorgvuldig door te nemen. Het vraagt allemaal wel even aandacht, maar dan wordt u ook participant in de windmolens van het Oeverwind Vlaardingen project! We verwachten dat ze eind 2023/begin 2024 zullen gaan draaien en we hopen dat u ook mee gaat doen.

Tot slot treft u in stap 2 van het Stappenplan de link aan naar het inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier geeft u onder meer aan met hoeveel obligaties u wilt meedoen.

WIJ VERWELKOMEN U GRAAG ALS NIEUWE PARTICIPANT IN HET PROJECT
OEVERWIND VLAARDINGEN

Vlaardings Energie Collectief (VEC) u.a.

Stappenplan

Stap Aktie Wie/wat
1 Participant Projectdocumentatie
Participant leest de beschikbare informatie hieronder:

2 Participant Inschrijfformulier invullen
Participant vult inschrijfformulier in met vermelding van gewenste aantal obligaties.
Indien participant nog geen lid is, meldt deze zich op dit formulier meteen als lid aan en ontvangt van het VEC een factuur voor € 50,- eenmalige contributie. Open het inschrijfformulier hier.
3 Participant Participatieovereenkomst opsturen
Participant vult participatieovereenkomst project Oeverwind Vlaardingen in, ondertekent en stuurt naar het VEC.

  1. Download participatieovereenkomst hier.
  2. Stuur getekende participatieovereenkomst naar: info@vlaardingsenergiecollectief.nl of Willem de Zwijgerlaan 49, 3136 AR Vlaardingen
4 VEC Ondertekent participatieovereenkomst en retourneert document naar participant en voegt het tevens toe aan het digitale dossier ven het lid
5 VEC Registreert NAW en verdere gegevens van participant in de administratie van VEC Oeverwind Vlaardingen
6 VEC Na sluiting inschrijvingstermijn: Kent bepaald aantal participaties toe en stuurt participant per e-mail een factuur met vermelding van het aantal toegekende obligaties
7 Participant Participant maakt verschuldigd bedrag over op special geoormerkte VEC rekening
8 VEC Na ontvangst van het verschuldigde bedrag, stuurt het VEC een ondertekend participatiecertificaat aan participant.
Op dit certificaat wordt vermeld: naam van de participant, volgnummer uitgifte en aantal participaties en bedrag. Het VEC voegt een kopie toe aan het digitale dossier van het lid en houdt een deelname register bij

Deel deze pagina: