De Zonneladder

Wij hebben dit jaar de vakantie in eigen land doorgebracht. In Friesland. Op weg terug naar huis zag ik ineens in de verte een groot donker vlak opdoemen. Al snel reden we langs een zonneweide, wel een kilometer lang. Zonneweide klinkt heel lieflijk en we hebben veel schone energie nodig maar ik vond dit een akelige zwarte vlakte. ‘Zo moet het toch niet’ schoot er door me heen.

Dit is het soort vragen waar de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie die onlangs naar de tweede kamer is gestuurd, zich mee bezig houdt. Daarin geeft het kabinet aan hoe het met dit soort vraagstukken om wil gaan. Het gaat er niet alleen om waar de zonnepanelen en windturbines ruimte moeten vinden. Er moet ook een miljoen woningen bij gebouwd worden. We hebben al enkele wethouders horen bepleiten dat die wel in het groene hart mogen worden neergezet. Om de klimaatverandering op te vangen hebben we waterbuffers nodig zodat we de droogte kunnen bestrijden. De stikstofproblematiek vraagt om meer ruimte voor de natuur. Anders hebben we zo alleen nog maar brandnetels om ons heen. Het is dringen in ons kleine landje. De NOVI wil hier richting aan geven; hij zegt niet alleen waar het naar toe moet, maar ook hoe we dat met zijn allen gaan doen. Want we willen natuurlijk ook zelf meepraten over wat er in onze achtertuin gebeurt. Alles en iedereen moet met elkaar overleggen en samenwerken; er zal flink gepolderd worden. Wie meer over de NOVI wil weten kan hier terecht: https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/default.aspx

De landelijke overheid gaat meer regie voeren. Gezien de recente ontsporingen met pfas en stikstof lijkt dat ook wenselijk. Een eerste indruk hoe regie gevoerd zal worden is te zien in de ‘zonneladder’. Dat gaat over de vraag waar we al die zonnepanelen neer willen leggen. Het antwoord is: liefst op daken en gevels van gebouwen. Tweede keus is op andere terreinen in bebouwd gebied. Ik stel me daarbij bermen langs snelwegen en sporen binnen de bebouwde kom voor of op bedrijventerreinen waar plaats is. Daarna komen minder aantrekkelijke plaatsen in landelijk gebied aan de orde zoals bij vuilnisbelten, waterzuiveringsinstallaties en de bermen langs sporen en snelwegen buiten de bebouwde kom. Als ook dat geen soelaas biedt zijn pas landbouwgronden en eventueel natuurgronden aan de beurt. Dit klinkt wat mij betreft heel logisch, maar de vraag die opkomt is ‘hoe dan’? Hoe voorkom je dat een boer liever zonnepanelen op zijn veld legt dan er koeien laat grazen of aardappelen verbouwd? Dat zal vast via de portemonnee gaan lopen. Er is al aangekondigd dat hiervoor het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zal worden gewijzigd. Ook de subsidieregeling SDE++ zal aangepast worden zodat die bijdraagt aan de voorkeursvolgorde van de zonneladder. Hopelijk wordt dit allemaal snel uitgevoerd. Als we gaan wandelen of fietsen, dan liever niet tussen de zonneweiden.

Wopke Wiebes – wie grijpt zijn kans?

Eindelijk, daar is ie dan. We noemen hem Wopke Wiebes, ofwel het Nationaal Groeifonds. Je zou het bijna vergeten maar het nieuwe investeringsfonds stond vorig jaar al in de steigers. Nu we inmiddels door Covid 19 zijn overvallen is de timing perfect. We gaan de komende 5 jaar € 20 miljard investeren om het verdienvermogen van Nederland te stimuleren. Dat is geen overbodige luxe want het groeivermogen van de Nederlandse economie is flink weggezakt zoals bijgaande grafiek illustreert. De coronacrisis maakt het urgent.

Het fonds is bestemd voor grote projecten, minimaal € 30 miljoen per project. Het moet om eenmalige additionele uitgaven gaan, dus echte investeringen, niet om zaken die elk jaar opnieuw geld kosten. Een loonsverhoging voor het zorgpersoneel kan niet uit dit fonds komen. Projecten die al gepland zijn of sowieso gedaan moeten worden, mogen hier ook niet van betaald worden. Niet dus het onderhoud van de bruggen in Amsterdam. Er zijn 3 terreinen die in aanmerking komen: kennisontwikkeling, infrastructuur en innovatie/R&D.

Maar we hebben toch al zo’n fonds? Is Invest-NL niet net zoiets? Nou nee dus. Invest-NL is voor projecten die een goed rendement opleveren en gericht zijn op maatschappelijke opgaven als de financiering door marktfalen niet lukt. Voor een investering van het Wopke Wiebes fonds is er geen rendementsdoelstelling. Ze betaalt zich niet terug als financieel rendement voor de investeerder maar in een groter verdienvermogen van de samenleving als geheel.

De toekenning van geld aan projecten volgt een weldoorwrochte procedure met centraal daarin een commissie van 10 mensen die een zwaarwegend advies aan het kabinet geven. Enkele bekende namen uit de commissie: prins Constantijn, ambassadeur van StartupDelta, Feike Sijbesma voormalig topman van DSM en bekend om zijn inzet voor duurzaamheid, oud minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, wetenschapper Robbert Dijkgraaf die de klimaatopgave ook hoge prioriteit geeft en Laura van Geest, voorzitter van de AFM en tot voor kort directeur van het CPB.

Er is geen concrete opdracht een deel van het geld in de energietransitie of meer algemeen in duurzaamheid te investeren maar het is wel de verwachting dat dit zal gebeuren. Het kabinet heeft zelf geen concrete voorbeelden gegeven maar de criteria zijn duidelijk en daar is veel onder te brengen. Persoonlijk hoop ik op een mooi project om in een klap de taalachterstand van veel peuters aan het begin van de basisschool een stuk te verkleinen. Ik zou ook graag een inspirerend project voor ziektepreventie zien. Bovenaan mijn wensenlijstje staat betere opslag/distributie van schone energie.

Hebt u al bedacht wat uw favoriete project zou zijn? Het is de bedoeling dat nog deze kabinetsperiode de eerste projecten van start gaan. Over 6 maanden weten we meer.