Agenda voor Duurzaam Vlaardingen tot 2030

De gemeente Vlaardingen heeft zijn agenda voor duurzaamheid tot 2030 gepubliceerd. Voor een vijftal gebieden wordt beschreven wat de gemeente de komende 9 jaar wil bereiken en hoe ze dat gaat aanpakken. Het plan is opgeknipt in de onderwerpen klimaatbestendige stad, duurzame energie, waardebehoud van grondstoffen, schone lucht & duurzame mobiliteit en duurzame gemeente & samenleving.

Het is een goed leesbaar stuk geworden. Voor elk onderwerp wordt in een paar bladzijden samengevat wat de problemen zijn, wat we tot 2030 willen bereiken, welke maatregelen en acties daarvoor nodig zijn en wanneer dat gaat gebeuren. Het is prettig ambitieus maar zonder de suggestie te wekken dat we het allemaal perfect kunnen regelen. Er wordt meteen bij verteld dat we het zonder financiële steun van het rijk niet gaan redden. Ook de regionale ontwikkelingen zullen grote invloed hebben op de mogelijkheden voor Vlaardingen. Gaandeweg zal dat vorm krijgen en dan zal de agenda daarop aangepast worden.

Het VEC is natuurlijk speciaal geïnteresseerd in de plannen voor duurzame energie. De ambitie om Vlaardingen in 2050 klimaatneutraal te laten zijn is al een poos geleden vastgesteld en is verankerd in het landelijk beleid en de klimaatwet. Om dit te bereiken zet de gemeente stevig in op energiebesparing. In 2030 moet het energieverbruik 22% minder zijn. Daarvoor moeten bestaande woningen verduurzaamd worden, bedrijven en maatschappelijk vastgoed moeten hun energieverbruik terugdringen, in 2023 moeten alle kantoorgebouwen op zijn minst energielabel C hebben en nieuwbouw moet natuurlijk CO2-arm gerealiseerd worden.

De gemeente is van plan de bedrijven meer achter de broek te gaan zitten. Op dit moment voldoet bijna 60% van de bedrijven met hoog energieverbruik niet aan zijn informatieverplichtingen. Dat doet je het ergste vrezen voor de inzet van de vereiste besparingsmaatregelen. Van de kantoren voldoet ongeveer de helft aan de energielabel C verplichting die in 2023 gaat gelden. Hier is nog veel verbetering mogelijk.

De overstap naar duurzame warmte zal vooral in regioverband uitgewerkt worden. De gemeente wil daar in de loop van dit jaar een Transitievisie Warmte voor opstellen.

In 2030 wil de gemeente 17 MW windenergie opwekken en op 40% van het totaal benutbaar oppervlak zon-op-dak gerealiseerd hebben. Ze heeft alvast 4 windmolens in het Oeverbos ingepland. De streefwaarde voor zonenergie lijkt hoog maar de kwalificatie ‘benutbaar’ maakt het wel een enigszins rekbaar begrip.

In een apart hoofdstuk bekijkt de gemeente hoe ze de Vlaardingers kan betrekken bij de duurzaamheidmissie, hoe ze kan stimuleren en informeren. En ook wat de gemeente zelf kan doen, bijvoorbeeld via het inkoopbeleid en vanuit haar voorbeeldfunctie.

Als u de agenda voor Duurzaam Vlaardingen 2021 – 2030 verder wilt bekijken dan vindt u die hier:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/10144044/1#search=%22Agenda%20Duurzaamheid%202030%22

Marianne Rots

Werkgroep communicatie VEC

Burgerproject Oeverwind een stap dichterbij

Het bezwaar van de restauranthouder tegen de windmolens is ongegrond 

Er mogen twee windmolens komen in het Oeverbos. Dat heeft de Raad van State op 12 mei besloten. In 2019 had de gemeente vergunning verleend voor de plaatsing van twee windmolens in het Oeverbos en had het bestemmingsplan daarvoor aangepast. Midden Delfland B.V, het bedrijf achter het vroegere restaurant ‘t Oeverbos had hier bezwaar tegen gemaakt bij de Raad van State. Nu is dat bezwaar ongegrond verklaard. Ook als het restaurant na de aanleg van de Blankenburgverbinding terug zou komen, wordt het door de windmolens niet onaanvaardbaar belemmerd, oordeelt de Raad van State. Daarmee komt de realisatie van de twee burgerwindmolens een grote stap dichterbij.

De coöperaties Vlaardings Energie Collectief (VEC) en de Windvogel willen samen deze twee windmolens bouwen. Daarmee kan voor 5500 huishoudens schone stroom opgewekt worden, ongeveer 17.000 megawattuur per jaar. De coöperaties willen graag vaart maken en kunnen nu verder. Binnenkort zal het VEC de Vlaardingers uitnodigen mee te doen in de financiering van de windmolens. Daarmee is een aantrekkelijk rendement te verdienen.

Over klimaatbeleid en de vrijheid van jongeren

Zojuist heb ik gekeken naar de 5 mei lezing die dit jaar gegeven werd door Angela Merkel. Daarna beantwoordde ze vragen van studenten. In die context vertelde ze dat ze net een bespreking had gehad over de uitspraak van de Duitse rechter dat de regering meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. De regering heeft zich niet alleen te bekommeren om de vrijheid van de mensen nu, maar ook om die van de jongeren die in de toekomst met de gevolgen van onze keuzes moeten leven. Hun vrijheid zal te veel worden aangetast door onze ondermaatse actie nu.

Hiermee zit de Duitse rechter op eenzelfde spoor als in Nederland met de Urgenda zaak werd ingezet. Maar de reactie van Merkel en Rutte is ook karakteristiek verschillend. Waar ons kabinet eindeloos lang op zijn handen bleef zitten met het argument dat de Nederlandse rechter toch niet echt met het beleid zou mogen bemoeien en daarmee veel kostbare tijd verloren liet gaan, reageert Merkel nu vanuit haar sterke moreel kompas. Ze erkent de relatie tussen klimaatbeleid en de vrijheid voor de toekomst van onze jongeren en dat we daar zomaar niet een enorme hypotheek op mogen leggen. Er is dus werk aan de winkel en onze oosterburen gaan aan de slag om de plannen te verbeteren.

Ik weet niet hoe het u vergaat, misschien vindt u haar wel een vermoeide moeke die al veel eerder had moeten opstappen. Ik ben het ook zeker niet altijd met Merkel eens. Maar ik bewonder haar moed en integriteit en het treft me steeds weer hoe goed ze haar drijfveren weet te verwoorden. Haar moreel kompas en het gezag waarmee ze moeilijke kwesties bespreekt zijn indrukwekkend. Het zal vast goed zijn dat er ook weer frisse en nieuwe ideeën en aanpak zullen komen in de Duitse politiek. Maar ik zal Angela Merkel en haar leiderschap op moeilijke onderwerpen zeker gaan missen.

Marianne Rots

Werkgroep communicatie VEC