Nieuwsbrief juni 2020

Hierbij treft u de Nieuwsbrief VEC juni 2020 aan.

Beste leden,

Het coronavirus waart nog rond, maar gelukkig zijn we thans beter in
staat ermee om te gaan. Op anderhalve meter van elkaar, zonder
knuffelen en handen schudden is het toch mogelijk goed te leven.
Zelfs op vakantie gaan zit er weer in.

Het kabinet heeft inmiddels besloten de regeling voor de
postcoderoos te vervangen door een subsidieregeling, die 1 januari
2021 moet ingaan. Grosso modo zal het verdienmodel voor
diegenen die investeren in zonne-energie er niet op achteruit
gaan en het wordt losgekoppeld van het eigen energieverbruik. De
energieleverancier is niet meer betrokken en de regeling wordt voor
meer mensen aantrekkelijk. Maar het lijkt er wel op dat de uitvoering
met betrekking tot het financieel voordeel grotendeels moet worden
gedaan door de coöperatie. Dus meer werk aan de winkel! Tevens
zal de postcode nog wel een rol spelen bij de aanschaf van de
certificaten voor zonne-energie, maar zal na de aanschaf geen rol
meer spelen.

De voortgang van het proces om te komen tot het bouwen en in
exploitatie nemen van de twee windmolens wacht nu voornamelijk
op de uitspraak van de Raad van State. Ook moet er administratief
en financieel nog wel het een en ander worden geregeld. Wij als
bestuur gaan er van uit dat dit in orde komt als we meer weten van
de RvSt.

Tenslotte, ik hoop van harte dat we kort na de zomer weer eens een
fysieke bijeenkomst kunnen beleggen waar tal van punten die zijn
blijven liggen aan de ALV kunnen worden voorgelegd
Ik wens u een gezonde en fijne zomerperiode toe

Ton van der Steen

Van het gas af – hoe dan?

U heeft zich misschien ook wel eens afgevraagd hoe u uw huis moet verwarmen als we allemaal van het gas af gaan. Voor wie een nieuwbouwhuis heeft, valt dit te overzien. Waarschijnlijk ben je dan al van het gas af. Maar als je in een wat ouder huis woont dan is het niet zo makkelijk. Daarom moet de gemeente daar plannen voor maken en de eerste stappen zijn nu gezet. Het moet allemaal haalbaar en betaalbaar zijn en kunnen rekenen op draagvlak en dat maakt het een ingewikkelde puzzel.

Vorig jaar heeft de energie-regio Rotterdam Den Haag waar Vlaardingen bij hoort, al een aantal grote lijnen en principes vastgesteld in het ‘Energieperspectief 2050’. Nu wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan ‘Regionale Energie Strategie’ voor de komende 10 jaar, kortweg RES. Hier doen in de beste poldertraditie een groot aantal partijen aan mee, want alles moet goed op elkaar aansluiten. Als we veel zonnestroom gaan gebruiken, is de capaciteit van het elektriciteitsnet dan groot genoeg? Hoe kunnen we genoeg energie opslaan voor een lange koude winter? Hoeveel gaat het kosten en zijn er betere alternatieven? Een eerste concept RES ligt nu op tafel en de gemeenteraad mag tot 15 september ‘wensen en bedenkingen’ indienen. De RES moet in juli 2021 vastgesteld zijn. Overigens wordt daarna de RES regelmatig geactualiseerd.

De concept RES gaat met name in op de vraag hoe we onze huizen gaan verwarmen, waar en hoe we schone stroom kunnen opwekken, welke brandstoffen we gaan gebruiken en hoe de communicatie en participatie met alle inwoners en andere betrokkenen vorm gaat krijgen. Een paar opvallende punten: onze regio heeft grote hoeveelheden restwarmte en warmte uit geothermie. Dat maakt warmtenetten aantrekkelijk zodat die waarschijnlijk veel ingezet zullen worden. De ligging van Vlaardingen is daarvoor erg gunstig. Anderzijds is de ruimte voor zonnepanelen en windturbines beperkt want het moet redelijk in de omgeving ingepast kunnen worden. Het valt op dat relatief veel wordt ingezet op zonnepanelen en minder dan aanvankelijk gedacht op windenergie. Dat maakt het wel weer een stuk duurder. De meeste zonnepanelen zullen geplaatst worden langs de snelwegen en het spoor en op daken van gebouwen. Een samenvatting van de concept RES zal binnenkort op de site van de gemeente geplaatst worden.

De gemeenteraad heeft een flink aantal aandachtspunten gesignaleerd. Ze vraagt aandacht voor het communiceren met de bewoners en onderstreept dat het voor bewoners betaalbaar moet zijn. Ze is kritisch over het mogelijk gebruik van hout als biobrandstof en vraagt zich af of de inzet op zonnestroom nu te groot is geworden en er voor Vlaardingen een betere inpassing in het landschap mogelijk is met wat meer windenergie. De komende periode gaat de raad verder in gesprek over de mogelijke wensen en bedenkingen.

Ook de gemeente Zuid Holland heeft gesignaleerd dat de interesse in zonnepanelen groeit en ze wil dat ondersteunen. Daarom heeft ze een subsidieregeling (‘Zonnig Zuid Holland’) ontwikkeld voor grote daken om daar zelf zonnepanelen op te leggen of om het dak beschikbaar te stellen aan een energiecoöperatie om daar zonnepanelen op te installeren. Als dat tweede u wel wat lijkt, neem dan contact met ons op. We gaan er graag met u over in gesprek.          

Postcoderoos 2.0

Het Koninginnedak is nog geen 4 weken in bedrijf en heeft nu al meer dan 10 MWh energie opgewekt. De bespaarde CO2 uitstoot komt overeen met meer dan 120 bomen. Zo’n zonnedak is prachtig voor het klimaat, maar eerlijk gezegd, de realisatie was wel een beetje ingewikkeld. De regering had al eens gesleuteld aan de regeling en onlangs heeft minister Wiebes zijn plannen voor een volgende stap bekend gemaakt. Daarmee wordt de regeling breder toegankelijk. De aangepaste regeling zal per 1 januari 2021 in werking treden.

De regeling geldt voor lokale energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren. Het idee van de postcoderoos blijft onveranderd. Alleen mensen die wonen in het gebied van de postcoderoos (en bedrijven en instellingen met een kleine stroomaansluiting) kunnen via een coöperatie meedoen. Maar de koppeling met het eigen stroomverbruik wordt losgelaten; daarmee wordt meedoen voor meer mensen interessant. De uitvoering van de regeling loopt ook niet meer via de energiemaatschappijen. En iemand die na de start van het project gaat verhuizen naar een adres buiten de postcoderoos kan gewoon mee blijven doen. Deze aanpassingen zijn heel welkom.

Onder de nieuwe regeling wordt voor 15 jaar een subsidie toegekend aan een project, afhankelijk van de opgewekte energie. De details zullen in de loop van het jaar verder uitgewerkt worden maar het is de bedoeling meer duidelijkheid te geven over de hoogte van de subsidie. Die zal niet langer afhankelijk zijn van de energiebelasting. Het specifieke subsidiebedrag per kWh wordt jaarlijks berekend door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Met de loskoppeling van het eigen energieverbruik wordt meedoen in een collectief zonnedak een ‘gewone’ investeringsbeslissing voor mensen die schone energie een warm hart toedragen. Maar de regering wil kennelijk de band van het collectieve dak met lokale bewoners bewaren. Als gezegd, deelnemers moeten lid zijn van een energiecollectief (of een VvE) en binnen de postcoderoos van het dak wonen. Ook moet er per 5 kWp vermogen minstens 1 deelnemer zijn. Het vermogen van het dak moet tussen 15 en 300 kWp liggen. Ter vergelijking, het Koninginnedak heeft een vermogen van 76 kWp. Daar zouden dus in de aangepaste regeling minstens 16 leden in moeten deelnemen. Het zijn er ongeveer twee keer zoveel. Ook het Motexiondak valt ruimschoots binnen deze grenzen.

Al moeten we afwachten hoe de regeling er precies uit gaat zien, het lijkt erop dat met deze aanpassingen het voor het VEC makkelijker zal gaan worden collectieve daken te realiseren. De brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer kunt u hier nalezen

Als het u wel wat lijkt om met een volgend collectief zonnedak mee te gaan doen, dan horen we dat graag van u.